​​
 

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4
สำหรับห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ดาวน์โหลด ประกาศ  

แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน ป.6

แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน ม.3

------------------------------------------------------------

ประกาศผลการทดสอบ
Science test 2019

ประถม  /  ม.ต้น  /  ม.ปลาย

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ประถม  /  ม.ต้น  /  ม.ปลาย
------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

รูปเล่มโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA

คลิกดาวน์โหลด เวอร์ชั่น PDF