หน้าแรก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค่ายทักษะการใช้โปรแกรม microcontroller

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร และคุณครูประจำชั้น ให้กำลังใจนักเรียน เข้ารับการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา

นางสมถวิล ทวีโคตร

เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม แบบฝึกทักษะชุด กัมมันตภาพรัง ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอารยา ไม่โศก

การรายงานพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เมตริกซ ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ์

วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศ ...
อ่านเพิ่มเติม