หน้าแรก

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง งดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง งดการทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และให้งดจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี กับศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนมุกดาหาร ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน