หน้าแรก

โรงเรียนมุกดาหารประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (SGS)

นักเรียน (ม.3 ห้อง 1,2,3,4,5,7) (ม.4 , ม.5 , ม.6 ห้อง 1 ถึง 10) รับการฉีควัคซีน วันที่ 13 ต.ค.2564 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมุกดาหาร แจ้ง ประกาศงดการเรียน-การสอน (On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ.โรงเรียนมุกดาหาร พร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด อบรมการใช้ Google Site เพื่อสร้างสื่อและนำเสนอผลงานในการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี