หน้าแรก

โรงเรียนมุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Arduino ให้กับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน ณ หอประชุมแก้วมุกดา

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่