ผลงานทางวิชาการ

รวมบทความ – นางสาวสังเวียน แผนสุพัด

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2562 : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2562 : ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2563 : 7 เทคนิคการเตรียมตัวสอบ O-NET