ผลงานทางวิชาการ

รวมบทความ – นางสาวนันธิยา ไชยสะอาด

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2562 : ความสำคัญของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2562 : การสอนเชิงสร้างสรรค์

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 : การเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19

ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2563 : การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์