ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

การรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

1. กรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวนักเรียน

2. ตรวจสอบรายชื่อการรายงานตัวนักเรียน

⏰⏰ 19 เมษายน 2564 ⏰⏰