ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครทางระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2564

Link —>> ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564