ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนที่ได้อันดับสำรองห้องเรียนพิเศษ ประเภทโควตาจากโรงเรียนเดิม รายงานตัว(รอบ 2)

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประเภทโควตา จากโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  อันดับสำรองตามรายชื่อ รายงานตัวในวันที่  ๒๒  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์  หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ ให้นักเรียนใช้ e-mail โรงเรียนมุกดาหารในการรายงานตัว