ข่าว / ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการรับสมัครนักเรียน

ขอความอนุเคราะห์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกท่าน ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบออนไลน์

แบบประเมิน