ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การติดต่อขอรับใบเสร็จสำหรับ ม.1 และ ม.4

เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ที่ชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ท่านที่ชำระเรียบร้อยแล้วสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานการเงินโรงเรียนมุกดาหารได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
หมายเหตุ : เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์