ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกรอก Time line

  1. ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนมุกดาหาร ทุกท่าน ให้กลับเข้าพื้นที่จังหวัดมุกดาหารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งให้กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนทำการเปิดภาคเรียน 1 มิถุนายน 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. ขอความร่วมมือ นักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ทุกคนให้กลับเข้าพื้นที่จังหวัดมุกดาหารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งให้กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนทำการเปิดภาคเรียน 1 มิถุนายน 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. กรอกข้อมูล Time line ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

กรอก Time line ตั้งแต่วันที่ 15- 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนมุกดาหาร

กรอก Time line ตั้งแต่วันที่ 15- 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร