ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รายการเอกสารแนบในการรายงานตัวและรับมอบตัว ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทาง

https://reg.thaischool.info/mukdahan

1. สำเนา ปพ.1 ฉบับที่อนุมัติจบหลักสูตร ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
2. หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
– ชำระที่ธนาคาร ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ที่

http://gg.gg/upajt

– หรือชำระผ่าน application ของธนาคาร

รายการเอกสารแนบในการรายงานตัวและมอบตัว ห้องเรียนปกติ
(ส่งวันเปิดภาคเรียน)

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 1 ฉบับ
5. แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ดาวน์โหลดจาก

http://gg.gg/upai2