ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยใช้ระบบออนไลน์ Google hangout meet และ Live stream

ด้วย โรงเรียนมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการบริหารจัดงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจะดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยใช้ระบบออนไลน์ Google hangout meet และ Live stream เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีกำหนดการประชุม ฯ รายละเอียดดังนี้

 • ในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet
  ตาม หนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้

meet.google.com/vbs-vgqf-awq

 • ในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet
  ตาม หนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้

meet.google.com/nvu-cqma-fjz

 • ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet
  ตาม หนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้

meet.google.com/xvd-vrxa-mrn

 • ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet
  ตาม หนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้

meet.google.com/hxt-txwn-dux

 • ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet

meet.google.com/hcr-mgpb-fyk

 • ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet

meet.google.com/jrp-ehyt-fqg

ห้องสำรองสำหรับทุกระดับชั้น

 • ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ห้องสำรอง 1

meet.google.com/std-oscy-twz

 • ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ห้องสำรอง 2

meet.google.com/uhz-xwai-ewo