ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนปกติ ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

การมอบตัว

                   1. มอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ทางเว็บไซต์โรงเรียนมุกดาหาร http://www.muk.ac.th/

                   2.  เอกสารหลักฐานในการมอบตัว

                             2.1 สำเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (จบหลักสูตร) ด้านหน้าและด้านหลังที่รับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง

                             2.2 หลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา