ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ก่อนลงทะเบียนให้นักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษาก่อน
เนื่องจากในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนต้องแนบหลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา