ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ให้นักเรียนที่ได้อันดับสำรองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ รายงานตัวและมอบตัว

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ  ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวพร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ หากไม่รายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ายการเอกสารแนบในการรายงานตัวและรับมอบตัว

1. สำเนา ปพ.1 ฉบับที่อนุมัติจบหลักสูตร ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า)
2. หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
– ชำระที่ธนาคาร

– หรือชำระผ่าน application ของธนาคาร

หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว (ส่งในวันเปิดภาคเรียน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา(จบหลักสูตร) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา
๔. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
– สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
– สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารต่างๆของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนา