ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (โครงการห้องเรียนประกายมุก) ปีการศึกษา 2564

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
จำนวน 2,500 บาทต่อภาคเรียน
บัญชีเลขที่ 420-0-74961-0
ชื่อบัญชี “เงินโครงการประกายมุกโรงเรียนมุกดาหาร”

ให้นักเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนประกายมุก
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินสนับสนุนโครงการฯ
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564