ข่าว / ประชาสัมพันธ์

แจ้งการยืนยันสิทธิ์โครงการห้องเรียนประกายมุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตามที่โรงเรียนมุกดาหารได้ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนประกายมุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วนั้นให้นักเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนประกายมุกพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินสนับสนุนโครงการฯ โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ต  หรือ  https://forms.gle/byqgLmLz4kJ2PxWBA  

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
จำนวน 2,500 บาทต่อภาคเรียน
บัญชีเลขที่ 420-0-74961-0
ชื่อบัญชี “เงินโครงการประกายมุกโรงเรียนมุกดาหาร”

ให้นักเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนประกายมุก
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินสนับสนุนโครงการฯ
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564