ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564