ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง แนวทางการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔