ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ยังคงมีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ศปก.อำเภอเมืองมุกดาหาร ให้ปิดสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงขอประกาศให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบดังนี้
๑. ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Google Classroom และ Google Meet
๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่โดยลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (Online)
๔. งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน(On -Site) ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนออนไลน์ (Online) ตามตารางเรียน และเข้าเรียนชดเชยตามประกาศของโรงเรียน เรื่อง การสอนชดเชยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๕. หากนักเรียนคนใดมีข้อจำกัดในการเข้าเรียนออนไลน์(Online) ขอให้แจ้งคุณครูผู้สอนเพื่อรับชุดเอกสารการเรียนนำไปเรียนที่บ้าน เพื่อให้มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล
๖. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ได้กำกับติดตามบุตรหลานให้เข้าเรียนออนไลน์(Online) ตามตารางเรียน และของดเว้นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
ทั้งนี้ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนมุกดาหาร ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.muk.ac.th และ เพจ Facebook โรงเรียนมุกดาหาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายเลียง ผางพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร

ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)