ข่าว / ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมุกดาหารแจ้งปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site ในโรงเรียน

โรงเรียนมุกดาหารแจ้งปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site ในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โดยให้นักเรียนเรียน ออนไลน์ (Online) ที่บ้าน

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๐๘๔/๒๕๖๔ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคเป็นการชั่วคราว และห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค