ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นการชั่วคราว และห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่ง/ประกาศจังหวัด ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. คำสั่งจังหวัดเพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และงดการจัดการเรียนในสถานศึกษา โดยให้จัดการเรียนแบบทางไกลหรือวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์แทน มีผลวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2564
2. ประกาศจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารด้วยรถโดยสารประจำทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด คำสั่งประกาศ