ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และให้งดจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564