ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง งดการทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)


ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๓๒๘ / ๑๓๖๙ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง งดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) ในการนี้ทางโรงเรียนมุกดาหารจึงขอประกาศงดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) ระหว่างวันที่ ๑๕ -๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินดังนี้
๑. ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Google Classroom และ Google Meet
๒. หากนักเรียนคนใดมีข้อจากัดในการเข้าเรียนออนไลน์(Online) ขอให้แจ้งคุณครูผู้สอนเพื่อรับชุดเอกสารการเรียนนำไปเรียนที่บ้าน เพื่อให้มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล
๓. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
และให้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดมุกดาหารอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนมุกดาหาร ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.muk.ac.th และ เพจ Facebook โรงเรียนมุกดาหาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายเลียง ผางพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร

เอกสารแนบ ===>> ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร