ผลงานทางวิชาการ

นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ์

วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก…