ผลงานทางวิชาการ

นางสาวอารยา ไม่โศก

การรายงานพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เมตริกซ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔