ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เข้ารหัสชั้นเรียน google classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้