ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่องงดการเรียน-การสอน (On-Site) วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online