จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Microcontroller นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5” ปีการศึกษา 2564