ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำหรับห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำหรับห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ตาม

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายงานตัวเข้าศึกษาต่อแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

  1. การรายงานตัวให้นักเรียนใช้ email โรงเรียนมุกดาหารของผู้ผ่านการคัดเลือก login เข้ารายงานตัวเท่านั้น(หากไม่สามารถ login ให้ติดต่อเจ้าที่ ICT)
  2. สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ผ่านกาคัดเลือกทั้งโควตาห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ให้เลือกรายงานตัวได้ 1 แผนการเรียนเท่านั้น และถือว่าสละสิทธิ์แผนการเรียนที่ไม่ได้เลือก
  3. เมื่อยืนยันการรายงานตัวแล้วถือเป็นที่สุด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนการยืนยันรายงานตัวหรือสละสิทธิ์