ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

ตามที่ โรงเรียนมุกดาหาร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนมุกดาหาร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ และกำหนดแนวปฏิบัติ ในการสอบ ดังนี้    

            ๑.  กำหนดการสอบ

              – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑          สอบวันอาทิตย์   ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔          สอบวันจันทร์    ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

          ๒.  ผู้เข้าสอบคัดเลือกทุกคน ต้องมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ   จากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล คลินิก หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข ร้านขายยา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และให้นำผลการตรวจมาแสดง ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ ในวันสอบ หากนักเรียนคนใดไม่มีผลการตรวจมาแสดงในวันสอบ นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในครั้งนี้

๓.  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในวันสอบ

๔.  ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับนักเรียนผู้เข้าสอบตามกำหนดเวลาโดยไม่พักคอย

๕.  ให้นักเรียนเตรียมหลักฐานการเข้าห้องสอบ ดังนี้

๕.๑  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๕.๒  บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ (ปริ้นในระบบสมัครเรียน)

๖.  อุปกรณ์ในการสอบคัดเลือก (ปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำ, น้ำยาลบคำผิด)

ติดต่อสอบถาม Line งานรับนักเรียน โรงเรียนมุกดาหาร