ผลงานทางวิชาการ

นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…