ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำหรับห้องเรียนปกติ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อันดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๒

๑. กำหนดมอบตัวพร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://muk.ac.th ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หากไม่มอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมุกดาหารจะเรียกนักเรียนจากบัญชีรายชื่ออันดับสำรองให้มารายงานตัวทดแทน

๒. โรงเรียนมุกดาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาในทุกกรณี หากมีการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายหลังการมอบตัว

๓. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมุกดาหาร ต้องไม่ค้างการชำระเงินบำรุงการศึกษา