ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำหรับห้องเรียนปกติ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อันดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๓

๑. กำหนดมอบตัวพร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://muk.ac.th ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หากไม่มอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมุกดาหารจะเรียกนักเรียนจากบัญชีรายชื่ออันดับสำรองให้มารายงานตัวทดแทน

๒. โรงเรียนมุกดาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาในทุกกรณี หากมีการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายหลังการมอบตัว

๓. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมุกดาหาร ต้องไม่ค้างการชำระเงินบำรุงการศึกษา

รายการเอกสารประกอบการมอบตัว

 1. รูปถ่ายติดใบมอบตัว
 2. ไฟล์รูปภาพ ระเบียนผลการเรียน ปพ.1 ฉบับอนุมัติจบหลักสูตรที่ระบุชุดเลขที่ (ด้านหน้า) (ถ่ายจากฉบับจริง)
 3. ไฟล์รูปภาพ ระเบียนผลการเรียน ปพ.1 (ด้านหลัง) ฉบับอนุมัติจบหลักสูตรที่ระบุชุดเลขที่ (ถ่ายจากฉบับจริง)
 4. ไฟล์รูปภาพ สำเนา บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (นักเรียน) (ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสำเนา)
 5. ไฟล์รูปภาพ สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) (ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสำเนา)
 6. ไฟล์รูปภาพ สำเนา บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บิดา) (ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสำเนา)
 7. ไฟล์รูปภาพ สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา) (ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสำเนา)
 8. ไฟล์รูปภาพ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (มารดา) (ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสำเนา)
 9. ไฟล์รูปภาพ สำเนาทะเบียนบ้าน (มารดา) (ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสำเนา)
 10. ไฟล์รูปภาพ ใบสูติบัตรหรือใบเกิด (กรณีไม่มีหลักฐานบิดามารดา) (ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสำเนา)
 11. ไฟล์รูปภาพ หลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา