รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

การจัดนำเสนอผลงานความเป็นเลิศในการจัดการ

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมุกดาหาร ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์ คุณครูบรรจบ โนนพิลา คุณครูทานตะวัน สีดา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผลงานใน ระดับดีเยี่ยม และคุณครูเมธาวดี ใหมคำ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผลงานใน ระดับดีมาก ในการจัดนำเสนอผลงานความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา REO ๑๑ MOE AWARDS สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑