ข่าว / ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติ เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2565 มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) เต็มรูปแบบ

แนวปฏิบัติ เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2565 มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) เต็มรูปแบบ
งานวิชาการ

งานการเงิน
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนงานการเงิน
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ห้องSMTE
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ห้องIEP
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ห้องMEP ม.ต้น
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ห้องMEP ม.ปลาย

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา