ผลงานทางวิชาการ

นางสาวจตุพร เตียตระกูล

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรไทยโบราณและสุโขทัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1