ผลงานทางวิชาการ

นางสาวจตุพร เตียตระกูล

สื่อการสอนเกมออนไลน์ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบ 5Es เรื่อง การเทียบศักราช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมุกดาหาร