รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้ว เขียว ขาว

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้ว เขียว ขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมแก้วกินรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑.เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒.เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดีไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรมอันดี
๓.เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของโรงเรียน
๔.เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเรียนรู้อย่างมีความสุข