รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

อบรมโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ด้วยคุณธรรม รักเหนือรัก ในระดับศีล ๕

นายสุรพงษ์ รัตนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดด้วยคุณธรรม รักเหนือรัก ในระดับศีล ๕
โดยมีวัตถุประสงค์
๑.พัฒนาวิทยากรแกนนำคนต้นแบบและวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่
๒.เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ คำ ๕ ข้อ ที่พ่อสอนสุ่การปฏิบัติให้สามารถแก้ปัญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศชาติ ที่ตนรับผิดชอบได้ Save Mukdahan ๔.๐ เป็นคนที่ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกต้องการ (SDGs) ขยายสู่องค์กร ชุมชนที่รัก และศรัทธา
๓.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ให้มีพฤติกรรม สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู สู่คุณธรรมเป้าหมาย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา รู้รักสามัคคี คิด พูด ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก่อนประโยชน์ส่วนตน ทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
๔. ฝึกทักษะชีวิตป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผุ้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ