จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “คนต้นแบบ” ทางการศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุณธรรม “รักเหนือรัก” ในระดับศีล 5 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนมุกดาหาร SAVE MUKDAHAN 4.0