รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสุรพงษ์ รันตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

นายสุรพงษ์ รันตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย
๓.เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งเบื้องต้นตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมีผู้ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนจำนวน ๕ คน และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๒,๑๘๓ คน