รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ และ ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี
1.นายพีรพัฒน์ จิรไพศาลสกุล
2.นายกรวิชญ์ ราชาราญ
3.นางสาวไปรยา พานชัยพิบูล
สาขาฟิสิกส์
1.นางสาวธนัทธ์ชนัน ทวีโคตร
สาขาคอมพิวเตอร์
1.นายกันต์ธีร์ พระเขียนทอง
สาขาดาราศาสตร์
1.เด็กชายฐักกูร เหลืองรุ่งเรือง
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ
1.นายพีรพัฒน์ จิรไพศาลสกุล
2.นางสาวนริศรา ไชยสุระ
3.นายฐานิศร์ หล้าสุดตา
4.เด็กหญิงเนตรนภา ไชยสุระ
5.นางสาวปุณณยดา อุทาพันธ์
6.นางสาวพรรณวดี แสนสุข