จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหารเป็นสนามทดสอบภาคทฤษฏี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3