รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่-น้องห้องเรียนวิทย์ศาสตร์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมสามสันพันธ์ พี่-น้อง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) มีนายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ภาวะผู้นำและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในกิจกรรม มีการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมประจำฐาน  5 ฐาน