รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ได้นำคณะครู นักเรียน บวงสรวงพระสุนทรโวหารขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี มีนายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำคณะครู นักเรียน บวงสรวงพระสุนทรโวหาร เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและเชิดชูเกียรติของพระสุนทรโวหาร ผู้เป็นครูต้นแบบแห่งกาพย์กลอนไทย

๒.เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวรรณคดีไทย

3.เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแด่พระสุนทรโวหาร