ผลงานทางวิชาการ

นางสาวนันธิยา ไชยสะอาด ปีการศึกษา 2564

ผลการจัดกาเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนมุกดาหาร