จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)